Tien troeven van onze school

1. Lezen is Top! LIST-project

LIST is een integraal schoolproject gericht op het verbeteren van leesresultaten. De integrale aanpak houdt in dat er wordt gewerkt op school-, leerkracht- en leerlingniveau.

Dit project start al in de kleuterschool bij onze allerkleinste peuters.

We willen ervoor zorgen dat kinderen de school functioneel geletterd verlaten en dat alle kinderen leren lezen.

De kans op het bereiken hiervan is het grootst als we ons richten op de kern van het leesonderwijs.

2. Taalbeleid

Taal is drager van kennis, en drager van gevoelens en relaties.

Taal ordent onze gedachten en onze omgeving.

In een omgeving die steeds meertaliger wordt, is die meertaligheid een meerwaarde.

Maar zonder gemeenschappelijke taal, in Vlaanderen het Standaardnederlands, is communicatie onmogelijk. Dat moet letterlijk en figuurlijk genomen worden.

Ons doel is elk kind taliger te maken zodat het op school en in de omgeving goed kan functioneren.

3. Zorgbeleid

Samen met ouders, leerkrachten, leerlingen, zorgcoördinator, clb en externen zorgen we dat onze leerlingen optimaal begeleid worden in hun schoolloopbaan.

4.Sociale vaardigheden Sova- project

Verleden schooljaar zijn we gestart met het SOVA-project om samen te werken aan het welbevinden en het gedrag van de kinderen.

Elke maand wordt er een item in de spotlights gezet waaraan we extra aandacht besteden.

Volgende items kwamen aan bod: beleefdheid, samen spelen, lief zijn voor elkaar, elkaar helpen

5. Ruime groene speelomgeving

Onze school ligt op een groot domein en heeft naast de stenen speelplaatsen ook nog een grote tuin omringd met bomen.

In deze tuin worden ook de verschillende seizoenswaarnemingen gedaan.

6. Huistaakbegeleiding

De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar die nood hebben aan een rustige plek om hun huiswerk te maken, kunnen dit elke dins- en donderdag kosteloos onder begeleiding van 2 leerkrachten.

7. Betrokkenheid het leerlingenparlement/ leerlingenraad

Op onze school wordt veel belang gehecht aan de participatie van iedereen, die bij de school betrokken is.

In onze leerlingenraad zetelen 2 vertegenwoordigers van de klassen van het eerste tot en met het zesde leerjaar. 

De leerlingen worden in de klas op democratische wijze verkozen.  De leerlingenraad komt maandelijks samen om onderwerpen te bespreken, die hen aanbelangen en kaderen binnen  het klas- en schoolgebeuren.

8. Ouderparticipatie

Op onze school wordt veel belang gehecht aan de participatie van iedereen, die bij de school betrokken is.

Door de samenwerking van het schoolteam en de ouders trachten we onze kinderen een hoopvolle en zekere toekomst te bieden.

Een brede school is geen ‘extra’ maar een noodzakelijk iets om tot school te komen. Ouderparticipatie is een must willen we met onze school iets betekenen voor onze leerlingen in  deze snelle maatschappij die weinig kansen biedt aan maatschappelijk kwetsbare kinderen.

9. Doorstromingsprojecten van kleuter naar lagere school en van lagere school naar middelbare school

Om de doorstroming van de 3de kleuterklas naar het 1ste leerjaar vlot te laten verlopen, worden er in de loop van het schooljaar verschillende integratie-momenten gehouden.

De doorstroming van het 6de leerjaar naar de middenschool gebeurt onder andere door het overnachtingsproject en het bijwonen van verschillende activiteiten en lessen in het Atheneum van Hoboken.

10. Voor- en naschoolse opvang De Schakel

Sinds vorig schooljaar bieden wij voor- en naschoolse opvang aan op ons schooldomein.