Pedagogische visie

Pedagogische visie

1 Pedagogisch project onze school - BSGO! De Schakel

Als school willen wij de schakel zijn tussen buurt, kinderen en ouders.

We streven ernaar onze kinderen zo goed mogelijk te begeleiden in het worden van mondige, kritische en plichtsbewuste wereldburgers.

Ons hele schoolteam zal zich daarom dagelijks inzetten om de kinderen optimaal te begeleiden.

Door de samenwerking van het schoolteam en de ouders trachten we onze kinderen een hoopvolle en zekere toekomst te bieden.

Een brede school is geen ‘extra’ maar een noodzakelijk iets om tot school te komen. Ouderparticipatie is een must willen we met onze school iets betekenen voor onze leerlingen in deze snelle maatschappij die weinig kansen biedt aan maatschappelijk kwetsbare kinderen.

Ons team is bereid om samen te werken met iedereen die een nuttige bijdrage kan leveren voor de ontwikkeling van onze kinderen, leerkrachten en ouders.

De leefwereld van de kinderen is een vertrekpunt om op een interactieve manier de ontwikkelingsdoelen na te streven en de eindtermen te bereiken

De school kan dit alles realiseren doordat er een veilig, positief en uitdagend leer- en leefklimaat heerst waarin betekenisvolle leerinhouden via gerichte ondersteuning aangeboden wordt.

2 PPGO

Ons doel is leerlingen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, zelfstandige, verdraagzame, creatieve, positief kritische jongeren.

Hoe wij dat doen, wordt bepaald door het pedagogisch project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (PPGO!). Daarin zijn de grote principes van onze onderwijsvisie en -strategie vastgelegd. Binnen dit kader ontwikkelt onze school haar eigen schoolwerkplan.

Het PPGO! heeft een pluralistische grondslag. Het beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en vooral aan het Verdrag over de Rechten van het Kind (dat op 20 november 1989 in New York werd aangenomen).

Het PPGO! streeft de totale ontwikkeling van de persoon na en heeft daarbij oog voor de optimale ontwikkeling van elke individuele leerling.

Ons pedagogisch project opteert voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en beoogt de vorming van vrije mensen. Bij het begeleiden van jongeren in hun ontwikkeling leggen wij de klemtoon én op de mens als individu én op de mens als gemeenschapswezen.

Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af op ons pedagogisch project.

De scholen van het GO! zijn democratisch. Alle belanghebbenden moeten zich uitgenodigd voelen om betrokken te zijn bij het beleid en bij de uitvoering van de beleidsbeslissingen. Wij trachten dat in de hand te werken door te informeren, te coördineren en inspraak te geven. Dit zijn drie fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het GO! in het algemeen en van onze school in het bijzonder.

De integrale tekst van het PPGO! vind je op www.g-o.be.