Schoolparticipatie

Samenstelling van de schoolraad

De schoolraad is samengesteld uit:

  • 3 personeelsleden verkozen door en uit het personeel;
  • 3 leden verkozen door en uit de ouders;
  • 2 leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus;
  • de directeur van de school.

Lees meer.

Lezen is Top!

LIST is een integraal schoolverbeteringsproject gericht op het verbeteren van leesresultaten. De integrale aanpak houdt in dat er wordt gewerkt op school-, leerkracht- en leerlingniveau.

Het LIST-project is evidence-based, er is gebruik gemaakt van hetgeen uit onderzoek is gebleken wat werkt.

Lees meer.

In het KAAP-project krijgen de anderstalige ouders lessen Nederlands in de school van de kinderen.

Lees meer.

Kinderen uit de lagere school in sociaal achtergestelde buurten leren in orkestverband een muziekinstrument bespelen en hun talenten ontwikkelen. Eén uur per week tijdens de schooluren krijgen ze les van professionele musici en werken ze toe naar een jaarlijks toonmoment.

Lees meer.

Antwerp Children's Zone

De stad Antwerpen wil via een Antwerp Children’s Zone een einde maken aan de negatieve impact die kansarmoede heeft op de schoolloopbaan van Antwerpse kinderen. Een Children’s Zone is een wijkgerichte, integrale aanpak tegen leerachterstand en ongekwalificeerde uitstroom. Vandaag schaarde het college zich principieel achter het plan van collega Marinower. Het concept van Rotterdam-Zuid en de Harlem Children’s Zone (New York) zal een vertaling krijgen naar de Antwerpse context. 

Om de zes leidende principes van de Antwerp Children’s Zone zo helder en eenvoudig mogelijk voor te stellen maakten we videotestimonials die u hieronder kan bekijken:

http://www.youtube.com/playlist?list=PLDjtE9LVQCxBRjIRWFS7nsCYpBLwofOXU

Jespo

Missie

Jespo vzw is een vereniging die voor de Antwerpse jeugd een naschools, kindgericht en netoverschrijdend omnisport-activiteitenaanbod op initiatie- en recreatieniveau voorziet, met als doel motiverend, oriënterend, democratiserend en drempelverlagend te zijn voor de verdere georganiseerde sportbeoefening op regelmatige basis.

Visie

We willen kinderen en jongeren op een actieve, attractieve, informatieve en laagdrempelige manier kennis laten maken met een (anders)georganiseerd sportaanbod in Antwerpen, waarbij het streven naar complementariteit en structurele samenwerking met de belangrijkste (jeugd)sportactoren op basis van een planmatige aanpak leidt tot een verhoogde sportparticipatie in (anders)georganiseerd verband.

http://www.jespo.be/