Troeven van onze school

Onze troeven

1. Lezen is Top! LIST-project

LIST is een integraal schoolproject gericht op het verbeteren van leesresultaten. De integrale aanpak houdt in dat er wordt gewerkt op school-, leerkracht- en leerlingniveau.

Dit project start al in de kleuterschool bij onze allerkleinste peuters.

We willen ervoor zorgen dat kinderen de school functioneel geletterd verlaten en dat alle kinderen leren lezen.

De kans op het bereiken hiervan is het grootst als we ons richten op de kern van het leesonderwijs.

 

2. Samenwerken met externen

Zoveel mogelijk kansen bieden aan elke leerling, is voor de Schakel een topprioriteit. Hiervoor werken we met verschillende partners samen. 
Een voorbeeld hiervan in de kleuterschool is het kleuterturnen. De kleuters uit de derde kleuterklas krijgen de kans om extra naschools te bewegen. 

 

3. Zorgbeleid

Samen met ouders, leerkrachten, leerlingen, zorgcoördinator, clb en externen zorgen we dat onze leerlingen optimaal begeleid worden in hun schoolloopbaan.

 

4.Sociaal emotioneel welzijn

Hier op school staat het emotionele en sociale welzijn van je kind centraal. We willen dat ieder kind zich goed voelt op school. Dit is namelijk een voorwaarde om tot leren te komen. We doen dit onder meer door het 4-lademodel toe te passen en door een zinvolle middagstudie aan te bieden.

 

5. Aanbod studieruimte

De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar die nood hebben aan een rustige plek om hun huiswerk te maken, kunnen dit elke dins- en donderdag kosteloos onder begeleiding van 2 leerkrachten.

 

6. Krachtige leeromgeving

Met een krachtige leeromgeving bedoelen we een leeromgeving die participatie, betekenisgericht leren, levensechte contexten en zelfsturing mogelijk maken. We gaan op zoek naar een betere aansluiting tussen de school en de leefwereld van kinderen, zodat bepaalde leerlingen bij voorbaat niet de kans wordt ontnomen deel te nemen aan het leerproces en aan de interactie op school. Dit betekent dat we leerlingen de kans geven hun verschillende ervaringen, kennis, interesses, manieren van spreken, doen en denken uit te drukken en te benutten in het leerproces. 

 

7. Voor- en naschoolse opvang

Wij bieden voor-en naschoolse opvang aan op ons schooldomein.